قیمت

کليه نرم افزارها با شرايط ذيل عرضه می گردد:

يکسال گارانتی و آموزش و پشتيبانی رايگان در محل شرکت رايانگان فردا-

درمدت گارانتی امکان ارتقاء به مدل بالاتر و تبديل اطلاعات باپرداخت مابه التفاوت امکان پذيراست –

قيمت های ذيل مدلهای تک کاربره میباشد و تحت شبکه بصورت موردی محاسبه می شود و این مبالغ بدون احتساب ماليات وعوارض ارزش افزوده می باشد-

دانلو فایل قیمت ها

قيمت

(ريال)

گزارشات
مدیریتی

گزارشات
تخصصی

انتقال
به
Excel

گزارشات
کاربردی

گزارشات
چک

پرونده
مشتريان

مرکز
هزينه

گروه
ومنطقه

پروژه
و اشخاص

پايان
سال

توليد

چک

انبار

حسابداری

مدل
برنامه

1/400/000

                     

Vcci350

2/100/000                  

   

Vcci3000

2/800/000

       

     

 

Vcci3500

3/100/000

     

   

 

Vcci3600

3/400/000

   

 

Vcci3700

4/150/000

 

Vcci3800

4/800/000

 

Vcci3900

6/600/000

Vcci4900

4/400/000

     

   

Vcti3600

4/700/000

   

Vcti3700

5/900/000

 

Vcti3800

2/500/000

       

       

 

 

Vccf3500

2/900/000

     

     

 

 

Vccf3600

3/300/000

   

 

 

 

Vccf3700

3/800/000

 

 

 

Vccf3800

نظرات بسته شده است.