مدل حسابداری

 

حســــابيـــــار   يارنرم افزاري حسابدار

مدل  VccF-3500         

امكان تعريف سرفصل حسابها درسه سطح كل ، معين ، تفصيلي (3، 3، 4) به دلخواه

   ,  امكان صدور سند حسابداري مركب باتعداد نامحدود آرتيكل ها  و نمايش و چاپ سند ها بصورت دو ، چهار و شش ستوني   ,

  امكان طراحي سر فصلهاي  سود و زيان بدلخواه و  امكان صدورسند سود و زيان  و سند افتتاحيه و اختتاميه بصورت  اتوماتيك

، تهيه دفتر روزنامه ،كل ، معين ، تفصيلي   ، امكان تهيه ترازآزمايشي دو ستوني و چهار ستوني  و  ترازهاي منتخب كل و معين و تفصيلي  

 ،  امكان جستجوي  شرح و مبلغ در اسناد و  امكان نگهداري و تهيه گزارش اسناد ثبت موقت ، ثبت نهائي و همه اسناد 

 امكان تهيه دفاتركل , معين وتفصيلي با امكان ورود به سند مورد نظر ,  معرفي حسابداري چند شركت و دهها سال مالي   ،  امكان معرفي استفاده كنندگان جهت كنترل دسترسي به اجزاء مختلف برنامه و امكان ايجاد سطح امنيتي جهت گزارش دفاتر باتوجه به محدوده كار استفاده كنندگان.

صدورسند دريافت چك بطوراتوماتيك   ،  صدورسند پرداخت چك بطوراتوماتيك   ،  انتقال اتوماتيك چكها از اسناد دريافتني به درجريان وصول و  از اسناد وصولي به بانك وساير دفاتر  

،  دفترچك هوشمند با امكان ترتيب وجستجو دررديف ، شماره چك ، شماره جاري ، شرح ، تاريخ دريافت ، تاريخ سررسيد وغيره 

  ،  امكان تهيه سند سرجمع ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانوني  ، صدور سند حسابداري با مبلغ ارزي علاوه بر مبالغ ريالي

امكان تهيه گزارشات با مبالغ ارزي  و دفتر تفصيلي ارزي و ريالي تلفيقي با محاسبه قيمت واحد.

مدل  VccF-3600  

  امكانات مدل 3500 و

 امكان مرتب شدن شماره اسناد  

ده  رقم كد مستقل جهت تعريف انواع پروژه و مرجع و اختصاص كداشخاص جهت پيگيري عملكرد حساب اشخاص درحسابهاي مختلف  

، تهيه انواع گزارشات  ( دفاتر و تراز )  از پروژه ها به تفكيك و يا منتخب جهت شركتهاي پيمانكاري

  ، ترازچهار  ستوني از حسابها  در ريزترين  سطح و  دركليه سطوح   ، تراز14ستوني دوره أي   ،

گزارش جزئيات حسابهاي كل درحد معين وتفصيلي   ،  امكان تهيه نمودار درختي سرفصلها.

دانلود فایل مربوطه

موفق باشید

بخش فروش شرکت رایانگان فردا

نظرات بسته شده است.