حسابیار شبکه چند کاربره

تحت شبکه 

کاربرانی که نسخه تک کاربره حسابیار را داشته باشند می توانند در هرزمانی که اراده کنند به نسخه شبکه از دوکاربر یا بیشتر ارتقاء دهند .نسخه شبکه حسابیار به صورتیست که چند کاربر همزمان می توانند سند حسابداری ، خرید ، فروش و حواله کالا صادر کنند

نسخه های تحت شبکه علاوه بر اینکه چند نفر همزمان می توانند استفاده کنند بله می تواند بصورت تک کاربره نیز استفاده شود.

.هرکاربری که با نام خود وارد می شود سیستم  سوابق عملیات هرکاربررا نگهداری می کند

محاسبه برنامه های تحت شبکه بصورت موردیست و باید با بخش فروش تماس حاصل نمائید

نظرات بسته شده است.