تازه ها

استفاده از فونتهای جدید برای منوها و امکان انتخاب فونت و اندازه آن برای کاربر

امکان دریافت اسناد از میکروسافت اکسل 

تغییر در فرم سرفصل تفصیلی 

تغییر در نحوه گزارشگیری برروی صفحه تصویر

تغییر و بهبودی در نحوه تعریف حسابهای سود و زیان

تغییرو بهبودی  دفتر چکهای دریافتی و پرداختی

تغییر و بهبودی در بخش تهیه پشتیبان فشرده و برگردان اطلاعات

امکان تعریف کاربران در گروه مدیریت سیستم

امکان پاسخ گویی از طریق سایت حسابیار –

تهیه پشتیبان اتوماتیک روزانه از اطلاعات –

 جستجوی جدید در منوی هوشمند کدینگ-
جهت سهولت در سند حسابداری امکان وارد کردن سه صفر با کلید ستاره در ستونهای بدهکار و بستانکارسند حسابداری مرکب-
امکان تغییر شرح سرفصل ها با وجود گردش حساب توسط مدیر سیستم-

 امکان انتخاب و تغییر فونت ورود اطلاعات وتیتر گزارش  –

خروجی گزارشات به میکروسافت اکسل با فونتهای فارسی-

 امکان جستجوی نام  پروژه ها ومراجع هنگام تهیه گزارشات مذکور –

صدور اتوماتیک سند اختتامیه با مراکز هزینه و پروژه ها-

…امکان تهیه پشتیبان بصورت فشرده از قسمتهای مختلف مانند سرفصلها و کدهای کالا و اسناد حسابداری و انبار و –

 افزودن فونت فارسی به نام “اشکان “جهت چاپ گزارشات و اسناد و همینطور تیتر گزارشات و غیره-

هماهنگی با زبان فارسی ویندوز جهت برنامه هایی که از زبان یونی کد پشتیبانی نمی کنند ، مانند برنامه بیمه و دارائی  –

  قابلیت نصب حسابیار در ویندوزهای جدید به دفعات –

بهبودی و اصلاح بخش دفاتر چکها  و چاپ ذفاتر چک و هوشمندی تعداد چکها با انتخاب زیر شاخه های

حساب اسناد دریافتی و پرداختی و درجریان وصول

بهبودی و اصلاح سند ارزی و امکان تهیه دفتر ارزی یا ارزی ریالی در سند ارزی-

بهبودی و اصلاح تراز 4ستونی از حسابهای تفصیلی منتخب –

پیش فاکتور جدید ، به همراه تبدیل به فاکتور فروش

نظرات بسته شده است.