حسابیار آسان

 تعـــــــــاريف :

 • تعريف سرفصل حسابهاي مالي  وكدهاي  كالا  به دلخواه  درسه  سطح كل ومعين و تفصيلي 3 ،3 ،4 
 •  تعريف سرفصلها بصورت فارسي ولاتين ،جستجوي كدحساب  براساس شرح وكد
 •  تعريف سرفصلهاي سود و زيان به دلخواه
 •  تصحيح و حذف و ليست گيري سرفصلها ، امکان تغییر شرح سرفصل ها با وجود گردش حساب توسط مدیر سیستم

 اسنــــاد وچك :

 • صدور سند مركب با امكان انتخاب حسابها  از منوي الفبايي و رقمي هوشمند ، توليد سند حسابداري مركب استاندارد توسط كامپيوتر بدون محدوديت آرتيكل ،  صدورسند دريافت وپرداخت نقد و چك بطور اتوماتيك ، ليست سندهاي  ايجاد شده و تصحيح و ابطال اسناد  ،  انتقال چك از اسنادپرداختي بطوراتوماتيك  ،  امكان ايجاد حساب جديد  درهنگام صدور سند   ،   امكان مشاهده  دفاتر  و  ترازگردش  و  مانده يك حساب  درهنگام صدور سند  ،  راس گيري چكها

دفاتر ،گزارشات وترازها:

 •  تهيه دفاترروزنامه وكل ومعين ، تفصيلي
 •  امكان پيگيري وتهيه گزارش ازسررسيد چكهاي دريافتي ،پرداختي ،بررسي آينده وضعيت نقدينگي باتوجه به وصول چكهاوگزارشات بانكي به دلخواه  براساس دوسال متوالي 
 • تهيه تراز  دو  و چهار ستوني آزمايشي و منتخب ازحسابهاي كل ومعين ، تفصيلي ، تهيه نموارسود و زيان به صورت گرافيكي دراشكال مختلف
 •  تهيه صورتحساب سود و زيان به صورت تراز وياريز عملكرد
 • پايان سال :  ايجادسال مالي جديد وانتقال اتوماتيك سرفصلها به سال بعد

امكانات سيستم  :

 • امكان نگهداري سالهاي مالي متعددوتغييرسال مالي ازداخل برنامه امكان تعريف ابتدا وانتهاي دوره مالي (سال مالي )توسط كاربر
 •  تعريف عنوان بالا وپايين گزارشات
 •  امكان تنظيم تعداد خطوط چاپ وفاصله ازسمت چپ كاغذ توسط كاربر درگزارشات
 •  امكان تغيير طول ستون شرح درنمايش وچاپ اسناد وكليه گزارشات توسط كاربر
 •  امكان كاربا برنامه توسط اصناف مختلف بدون آشنايي باكامپيوتر
 •  امكان تعريف حسابداري چندشركت
 •  امکان انتخاب و تغییر فونت ورود اطلاعات ، منوهای برنامه   ، گزارشات به تفکیک

خريد ، فروش وانبار:

 • تعريف كدكالا درسه سطح كل ، معين ، تفصيلي (3و3و4) , امكان تعريف انواع واحد كالا ، ثبت عمليات ورود وخروج كالا ازطريق قبض وحواله انباربا تشخيص طرف حسابهاي مالي و امكان انتخاب كالا از منوي الفبايي و رقمي هوشمند ، امكان مشاهده كاردكس و كارت حسابداري كالا هنگام صدورقبض يافاكتور ، كارت حسابداري انبار جهت بررسي ريز عمليات مقداري وريالي ورود و خروج كالا ، محاسبه قيمت ميانگين موزون خروج كالا ازانبار وثبت آن درسند مربوطه به طوراتوماتيك ، چاپ حواله باقيمت تمام شده ، صدور فاكتورفروش بصورت نقدياچك با گردش حساب مشتري.
 • صدورسند حسابداري  قبض و حواله و فاكتور فروش به طوراتوماتيك.
 • اصلاح اتوماتيك اسنادحسابداري حاصل ازعمليات انبار درهنگام تصحيح قبض ،حواله ،فاكتور وديگر عمليات انبار، صدور و چاپ فاكتورفروش ، سرشكن شدن اتومايتك هزينه هاي ثبت شده دراسناد مالي روي كالاهاي انبار به طوراتوماتيك وتاثيرگذاري اسناد مالي روي قيمت ميانگين موزون  ، صدورحواله انتقال كالا به طور اتوماتيك بين انبارها  و سند حسابداري آن .گزارش سود حاصل از خريد و فروش هركالا ،  صورت معاملات يك مشتري در ارتباط باكالا.
 •  دانلود فایل مربوطه

نظرات بسته شده است.