حسابیار حرفه ای

 •   سيستم حسابداري يكپارچه با انبار ، خريد ، فروش و مشتريان           مدل Vcci-3000  
 • حسابداري : امكان تعريف  سرفصل حسابها درسه سطح كل ، معين ، تفصيلي (3، 3، 4) به دلخواه 
 • ، صدور سند حسابداري مركب 2و4و6ستوني باتعداد نامحدود آرتيكها  ،  امكان تهيه دفاتر روزنامه ، كل ، معين وتفصيلي   ،  امكان نگهداري وتهيه گزارش اسناد ثبت موقت ، ثبت نهائي وهمه اسناد  ، امكان طراحي سرفصلهاي صورتحساب سود و زيان  بدلخواه  و امكان صدورسند سودوزيان وسند افتتاحيه وسند اختتاميه بصورت اتوماتيك  
 • ،  امكان معرفي حسابداري چند شركت و دهها سال مالي   ،  امكان تهيه تراز آزمايشي 2 ستوني  و4 ستوني و حسابهاي منتخب.
 •  خريد و فروش و انبار :  تعريف كدهاي كالا در سه سطح به دلخواه وامكان درج باركد درهنگام تعريف كالا   ، تعريف انواع واحدكالا به دلخواه  ، صدورقبض ورودكالا به انبار وحواله خروج كالا همراه باصدوراتوماتيك اسناد حسابداري مربوطه   ، صدورفاكتور فروش درانواع مختلف وفاكتورفروش باگردش حساب مشتري   ، صدور پيش فاكتور  ، صدورحواله انتقال كالا بين انبارها  وسند حسابداري مربوطه بطوراتوماتيك   ، برگشت ازخريد وفروش  , گزارش كاردكس انبار وكارت حسابداري انبار و امكان مشاهده آني سود حاصل از فروش هركالابه تفكيك   ،  گزارش صورت معاملات يك مشتري درارتباط باكالا  ، سيستم هوشمند پرونده مشتريان  جهت نگهداري سوابق مشتريان واستفاده در صدور فاكتور وپيش فاكتور.
 •   سيستم حسابداري يكپارچه با چک و انبار ، خريد ، فروش و مشتريان      مدل Vcci-3500   
 • حسابداري :  صدور سند دريافت و پرداخت  چك  بطور اتوماتيك  ،  انتقال  اتوماتيك چكها  از اسناد  دريافتني  به  در جريان وصول و ازاسناد وصولي به بانك وساير دفاتر  ، گزارش دفترچك هوشمند با امكان ترتيب وجستجو در  رديف  ،  شماره چك  ،  شماره جاري  ،  شرح ،  تاريخ دريافت ،  تاريخ سررسيد وغيره ،  كنترل سابقه چك , تهيه سند سر جمع ماهانه جهت ثبت دردفاتر قانوني  ، تهيه نمودارگرافيكي  سود و زيان ماهانه در طول سال.
 •  خريد و فروش و انبار :  صورتحساب مشتري باعملكرد خريد و فروش  ، گزارش ترازگونه مانده وگردش موجودي كالا درحد كل ، معين ، تفصيلي ، ليست كالاي فروش رفته به مشتريان  ، ليست اسنادحسابداري وانبار،ثبت منابع خريدكالا يافروشندگان كالا  ، تهيه گزارشات منابع خريد كالا  ، ليست معاملات فروشندگان كالا.        و امكانات مدل 3000
 •   سيستم حسابداري يكپارچه با چک و انبار ، خريد ، فروش و مشتريان      مدل Vcci-3600  
 • حسابداري : مرتب شدن شماره اسنادبراساس تاريخ سند  ، ده رقم كد مستقل جهت تعريف انواع پروژه ها ، اختصاص كداشخاص جهت پيگيري عملكرد حساب اشخاص درحسابهاي مختلف  ، تهيه انواع گزارشات (دفاتروتراز) ازپروژه ها به تفكيك ويا  منتخب جهت شركتهاي پيمانكاري وتوليدي وغيره  
 • ،  ترازچهار ستوني ازحسابها در ريزترين سطح و دركليه سطوح  ، تراز14 ستوني دوره أي  ، گزارش جزئيات حسابهاي كل در حد معين و تفصيلي.
 •  خريدوفروش وانبار:  امكان محاسبه پورسانت بازاريابها  ، دفترتفصيلي باعملكردانبار  ، دفترتفصيلي خريد و فروش كالا  ، ليست موجودي زير نقطه سفارش وكنترل نقطه سفارش  ،كاربرگ تفصيلي حسابداري وانبار  ، كاربرگ تفصيلي انبار   ، ليست مانده  موجودي وريالي كالا در ريزترين سطح, امکان صدور فاکتور فروش با دستگاه بارکد.      و امكانات مدل  3500
 • دانلود فایل مربوطه       
 •          

نظرات بسته شده است.